SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Eletronic Library Online

Access Stats

Wang, Xuan-yi; Tao, Fangbiao; Xiao, Donglou; Lee, Hyejon; Deen, Jacqueline; Gong, Jian; Zhao, Yuliang; Zhou, Weizhong; Li, Weiming; Shen, Bing; Song, Yang; Ma, Jianming; Li, Zheng-mao; Wang, Zijun; Su, Pu-yu; Chang, Nayoon; Xu, Jun-hong; Ouyang, Pei-ying; von Seidlein, Lorenz; Xu, Zhi-yi; Clemens, John D Trend and disease burden of bacillary dysentery in China (1991-2000). Bulletin of the World Health Organization, 2006, vol.84, n. 7, ISSN 0042-9686.

Choose by Year:
From: To:

Article Access